fbpx

Leping

Komisjonimüügi leping nr __

Tallinn „“._______ 202_ . a.

OÜ Pulmakleit Pruudisalong, mis tegutseb põhikirja alusel, edaspidi nimetusega „Vahendaja“, ühelt poolt, ja _________________________________edaspidi nimetusega „Komitent“, teiselt poolt, on sõlminud järgmise Lepingu:

 1. Lepingu objekt
  1.1 Vahendaja kohustub tegema tasu eest enda nimel, ent Komitendi huvides ja kulul juriidilisi ja tegelikke tegevusi, mis on seotud Komitendile kuuluvate ja Vahendajale antud Lepingu korras üle antud kaupade müügiga müügisaalis ja internetipoes.
  1.2 Vahendaja poolt müüki võetava kauba nimetus, kogus, kirjeldus ja esialgne hind esitatakse käesoleva Lepingu Lisas nr 1.
  1.3 Vahendaja poolt müüdava ja Komitendilt saadud kauba hind märgitakse toote etiketile ja koosneb esialgsest hinnast ja komisjonitasust.
 2. Vahendajale kehtivad kauba müügi tingimused
  2.1 Kauba müügi tähtaeg poolte vahel kokkulepitud ning antud Lepingu Lisas 1 märgitud hinnaga, on 90 päeva alates hetkest, mil Vahendaja on kauba vastu võtnud, ning Komitend on makstud 20eur lepingu sõlmimise eest
  2.2 Komisjonitasu määratakse Vahendaja äranägemisel ja moodustab 20-40% Komitendi poolt määratud alghinnast.
  2.3 Komitent on kohustatud 90 päeva jooksul alates Vahendajale üle antud kuupäevast või viimasest Lepingu pikendamise kuupäevast müümata kauba ära viima, või pikendama Lepingut 90. päevaks, makstes 20 eurot iga pikendamise eest.
  2.3.1 Komitent on kohustatud teavitama kauba äraviimisest või Lepingu pikendamise soovist mitte hiljem kui seitse päeva enne Lepingu lõppemist..
  2.3.1.1 Kui Komitent ei teate kauba äraviimise otsusest või Lepingu pikendamise soovist määratud tähtaegade jooksul, pikendatakse Lepingut automaatselt ning väljastatakse ka arve..
  2.3.2 Lepingu pikendamise korral:
  2.3.2.1 Komitent on kohustatud tasuma 20 eurose arve seitsme päeva jooksul.
  2.3.2.2 Kui arve ei ole määratud tähtaja jooksul tasutud, kohustub Komitent tasuma 20 eurose suuruse trahvi ja selle lisaks 20 euro suuruse täiendava trahvi, kui maksmistähtaega on ületatud 50 päeva.
  2.3.2.3 Kui arve ja viivis pole tasutud kuni 50. päevani alates Vahendajale kauba üleandmise 91. päevast või 91. päevast alates viimasest tasutud lepingu pikendamise kuupäevast, on Vahendajal õigus müüa kaup mistahes hinnaga, makstes Komitendile raha, kust on maha arvutatud kõik Vahendaja poolt tehtud kulutused ja preemia.

2.3.3 Lepingu lõpetamise korral:
2.3.3.1 Komitent on kohustatud viima kauba ära hiljemalt 14 kalendripäeva pärast Vahendajale kauba üleandmise 90. päeva või pärast 90. päeva alates Lepingu viimasest pikendamise kuupäevast.
2.3.3.2 Komisjonäril on õigus võtta kaup müügilt kauba üleandmise 91. päeval või viimase lepingu pikendamisele järgnenud 91. päeval.
2.3.3.3 Kui kaup ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, kehtib ladustamistasu 20 €. Pärast 50. päeva alates lepingu lõpetamisest on Vahendajal õigus müüa kaupa mistahes hinnaga, makstes Komitendile tasu, kust on maha arvatud Vahendaja poolt tehtud kulutused ja preemia.
2.3.4 Olemasoleva lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral Komitendi algatusel:
2.3.4.1 Komitent on kohustatud maksma Vahendajale 50% tulust, mis sisaldab ka Vahendaja poolt tehtud kulutusi.
2.3.4.2 Komitent on kohustatud viima kauba ära Lepingu lõpetamise kuupäeval.

 1. Vahendaja õigused ja kohustused
  3.1 Vahendajal on õigus:
  3.1.1 Jätta endale käesolevas Lepingus Vahendajale ettenähtud komisjonitasud ja muud tasud, mis on saadud kauba müügist;
  3.1.2 Määrata iseseisvalt kaupade ladustamise ja müügi tingimused, välja arvatud Komitendiga otseselt kokku lepitud tingimuste osas;
  3.2 Vahendaja on kohustatud:
  3.2.1 Panema antud Lepingu Lisas 1 märgitud kaup müüki hiljemaks kolme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist;
  3.2.2 Maksma vastavalt Lepingule Komitendile kuuluva tasu viie tööpäeva jooksul pärast kauba müümist või vastavalt kokkuleppele Komitendiga.
 2. Komitendi õigused ja kohustused
  4.1 Komitendil on õigus:
  4.1.1 Nõuda tagasi igal ajal enne Lepingu lõppemist Vahendajale üle antud ja müümata kauba tagastamist, kompensseerides seejuures Vahendajale 50% tasudest väljaminekute eest, mis hõlmavad endas Vahendaja kulutusi ja tasumata arveid.
  4.1.2 Saama tasu Vahendaja poolt müüdud ning käesoleva Lepingu Lisas 1 märgitud kauba eest viie tööpäeva jooksul alates kauba müümise kuupäevast.
  4.2 Komitent on kohustatud:
  4.2.1 Teostama vajalikud ja nõutavad sanitaar- ja epideemiavastased meetmed (puhastamine, pesemine, desifintseerimine) kasutatud esemete (kaupade) suhtes. Komitent garanteerib, et suudab vajadusel tõestada müügiks toodud kaupade suhtes tehtud menetlusi ja töötlusi ning esitab vajadusel Vahendajale dokumendid, mis tõendavad vajalike meetmete läbiviimist.
  4.2.2 Eemaldama Lepingu kehtivusajaks kauba kohta käiva teabe avalikest allikatest (internet, ajalehtede kuulutused jne) või asendama kõikides postitatud reklaamides märgitud kontaktid ja hinnad Vahendaja kontakide ja hindade vastu.
  4.2.3 Maksma Vahendajale tasud vastavalt käesolevas Lepingus punkti 2.3 ja selle alapunktides sätestatud juhtudel.
  4.2.4 Pöörama Vahendaja tähelepanu müüki pandava kauba puudustele;
  4.2.5 Viima kauba ära vastavalt antud Lepingus märgitud tähtaegadele.
 3. Komitendile kauba tagastamise kord
  5.1 Pooled on kokku leppinud, et Vahendaja vastutab müügi ajal kaubale tekitatud mehaaniliste kahjustuste eest ning on kohustatud kõrvaldama puudused.
  5.2 Pooled leppisid kokku, et Vahendaja ei vastuta väikeste mehaaniliste vigastuste eest, nagu näiteks: kleidilt ära tulnud pisikesed detailid (helmed, kivikesed, tikandid jne), kuna nende olemasolu ja kinnitust tootele proovimise ajal ei kontrollita
  5.3 Vahendaja tagastab kauba Komitendile või viimase esindajale.
 4. Muud tingimused
  6.1 Käesolev Leping jõustub selle allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni..
  6.2 Registreerimisandmete, asukoha, kontaktandmete muutmisel on pooled kohustatud teavitama teineteist kirjalikult, suuliselt või elektrooniliselt 14. päeva jooksul alates muudatuste kuupäevast.
  6.3 Kõikidel käesolevas Lepingus märkimata juhtudel, reguleerivad poolte suhteid kehtivad Eesti vabariigi seadused